فرم نظرسنجی از فرآیند رسیدگی به شکایت مشتری

تاریخ اعلام شکایت:(الزامی)
تاریخ رفع شکایت:(الزامی)
1- سهولت انجام شکایت و دسترسی آسان به افراد مرتبط را چگونه ارزیابی می کنید؟(الزامی)
2- نحوه اطلاع رسانی در خصوص دریافت و بررسی شکایت و تصمیمات اخذ شده مرتب با شکایت چگونه است؟(الزامی)
3- مناسب بودن اقدام انجام شده جهت رفع شکایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(الزامی)
4- برخورد منصفانه و به دور از جانبداری پرسنل مربوطه راچگونه ارزیابی می کنید؟(الزامی)
5- حفظ محرمانگی اطلاعات ارائه شده مربوط به شکایت راچگونه ارزیابی می نمایید؟(الزامی)